COLEGIUL TEHNIC
“ TOMA N. SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIESTI
Strada Gh.Grigore Cantacuzino nr.328. Ploiesti
Tel./ fax 0244552251; email tsocolescu@yahoo.com
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

1. Ordine, instructiuni, regulamente si alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
2. Programe si strategii/ Programe manageriale , PAS, ROFUIP, ROI, RI
3. Calendarul activitatilor educative
4. Rapoarte de activitate
5. Lista partenerilor si a programelor/ proiectelor de colaborare in parteneriat
6. Planuri- cadru si programe scolare pe discipline de invatamant
7. Lista manualelor scolare
8. Structura anului scolar in curs
9. Regulamente si grafice privind organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare; Rezultate obtinute
10. Metodologii si grafice de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat
11. Lista programelor si proiectelor cu finantare europeana derulate in scoala
12. Proceduri privind perfectionarea personalului prin grade didactice
13. Oferta de formare continua a CCD – se afla disponibila pe www.ccdph.ro
14. Metodologia si calendarul privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
15. Nomenclatorul arhivistic
16. Normare personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic
17. Plan de scolarizare
18. Programul cu publicul
19. Statistici privind reteaua scolara si populatia scolara
20. Lista beneficiarilor programelor nationale de sprijin pentru elevi
21. Metodologia de evaluare a personalului didactic , didactic auxiliar si nedidactic
22. Fise de evaluare pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic -model
23. PO privind liberul acces la informatiile de interes public
24. Lista posturilor vacante
25. Bugetul de venituri si cheltuieli pe an financiar
26. Bilant contabil si executie bugetara
In baza prevederilor art.12 din Legea nr 544/ 2001 , informatiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:
• Informatii cu privire la datele personale ale angajatilor
• Informatii clasificate potrivit legii.
Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii si institutiei publice , in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate, sunt prevazute in art.21 si art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare, si anume :
• Reclamatie scrisa in termen de 30 zile
DIRECTOR,
PROF. RODICA AVRAMESCU