slectie-doasre-concurs

Anunt concurs posturi  contractuale vacante
ingrijitor scoala- perioada nedeterminata
paznic – perioada determinata
Colegiul Tehnic “ Toma N. Socolescu “, Municipiul Ploiesti , cu sediul în Ploiesti, Str.Gh.Gr. Cantacuzino  nr.328 , organizeaza concurs , în perioada 19.12.2016- 22.12.2016 , ora 10.00, la sediul unităţii , pentru ocuparea posturilor vacante de :

 • Ingrijitor scoala
  1. Condiţii generale de participare la concurs:
  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de serviciu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 1. Condiţiile specifice:
  a) să fie absolvent de studii generale/ medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
  b) să deţină atestat cursuri de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
 2. c) vechime minima in specialitatea postului de 3 ani

Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă  19.12.2016  – ora 10.00
c) proba practica  21.12.2016 – ora 10.00

 1. d) interviul 12.2016 – ora 10.00
 2. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  d) atestat cursuri de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
 3. e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă
  vechimea în muncă;
  f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
  g) cazierul judiciar;
  h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  i) curriculum vitae;
  j) copie certificat de naştere;
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea
 4. Perioada de depunere a dosarului de concurs: 05.12.2016- 12.12.2016 , intre orele 9.00-12.00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Relaţii suplimentare se obţin de la Colegiul Tehnic “ Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploiesti, tel.0244/ 552251

 1. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant contractual ingrijitor scoala
 2. Noţiuni fundamentale de igienă
 3. Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca , cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea 53/ 2003 , Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICĂ

 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT METODE DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE
 • NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA.
 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PSI.

 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Colegiului Tehnic “ Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.328, tel 0244/ 552251 , secretar sef Roxana Alexandru.
 
Director,
Prof. Rodica Avramescu

 • Paznic
  1. Condiţii generale de participare la concurs:
  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de serviciu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 1. Condiţiile specifice:
  a) să fie absolvent de studii generale/ medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
  b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor

Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă  19.12.2016  – ora 10.00
c) proba practica  21.12.2016 – ora 10.00

 1. d) interviul 12.2016 – ora 10.00
 2. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  d) atestatul de paznic ;
 3. e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă
  vechimea în muncă;
  f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
  g) cazierul judiciar;
  h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  i) curriculum vitae;
  j) copie certificat de naştere;
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea
 4. Perioada de depunere a dosarului de concurs: 05.12.2016- 12.12.2016 , intre orele 9.00-12.00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Relaţii suplimentare se obţin de la Colegiul Tehnic “ Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploiesti, tel.0244/ 552251

 1. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant contractual paznic
 2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca , cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea 53/ 2003 , Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.

 
 
TEMATICĂ
SISTEMUL DE PAZA SI DISPOZITIVUL DE PAZA
OBLIGATIILE SI DREPTURILE PERSONALULUI DE PAZA
MIJLOACE TEHNICE FOLOSITE IN PAZA
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PSI
ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE  PERSONALULUI  DIN SERVICIUL DE PAZA
ACCESUL  IN OBIECTIV, CONTROLUL PERSOANELOR, BAGAJELOR
POSTUL SI AGENTUL DE PAZA
PRINCIPALELE REGULI SI NORME DE COMPORTARE ALE AGENTULUI DE PAZA
 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Colegiului Tehnic “ Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.328, tel 0244/ 552251 , secretar sef Roxana Alexandru.
 
 
Director,
Prof. Rodica Avramescu
 
 
 
 
 
CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE : INGRIJITOR SCOALA, PAZNIC
Postul:  INGRIJITOR SCOALA         Nivel studii: G / MEDII      
Durata contract:  Nedeterminată       , 1 NORMA                                                                                                

17.11.2016 ·         Publicarea anuntului
05.12.2016- 12.12.2016 ·         Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la secretariatul unitatii scolare, intre orele 9.00-12.00, verificarea documentelor din dosar
13.12.2016 ·         Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs
14.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor , ora 10.00
15.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor, intre orele 9.00- 12.00
16.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor , ora 10.00
19.12.2016  ora 10:00 ·         Sustinerea probei scrise
19.12.2016  ora 16.00 ·         Afisarea rezultatelor la proba scrisa
20.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor la proba scrisa in intervalul orar 10.00-14.00
20.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor  ora 16.00
21.12.2016 ora 10:00 ·         Sustinerea probei practice
22.12.2016 ora 10.00 ·         Sustinerea interviului
23.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor la interviu  in intervalul orar 10.00-14.00
27.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor, ora 10.00
29.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor finale , ora 10.00
30.12.2016 ·         Incheierea  contractului de munca
01.01.2017 ·         Prezentarea la post

 
Director,
Prof. Rodica Avramescu
 
 
 
 
 
Postul:  PAZNIC         Nivel studii: G / MEDII      
Durata contract:  Determinată       , 1 NORMA                                                                                                

23.11.2016 ·         Publicarea anuntului
05.12.2016- 12.12.2016 ·         Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la secretariatul unitatii scolare, intre orele 9.00-12.00, verificarea documentelor din dosar
13.12.2016 ·         Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs
14.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor , ora 10.00
15.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor, intre orele 9.00- 12.00
16.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor , ora 10.00
19.12.2016  ora 10:00 ·         Sustinerea probei scrise
19.12.2016  ora 16.00 ·         Afisarea rezultatelor la proba scrisa
20.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor la proba scrisa in intervalul orar 10.00-14.00
20.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor  ora 16.00
21.12.2016 ora 10:00 ·         Sustinerea probei practice
22.12.2016 ora 10.00 ·         Sustinerea interviului
23.12.2016 ·         Depunerea contestatiilor la interviu  in intervalul orar 10.00-14.00
27.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor, ora 10.00
29.12.2016 ·         Afisarea rezultatelor finale , ora 10.00
30.12.2016 ·         Incheierea  contractului de munca
01.01.2017 ·         Prezentarea la post

 
Director,
Prof. Rodica Avramescu