Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL ŞEF), GRADUL I S, pe durată nedeterminată, nivelul postului: studii superioare.
PROBA SCRISĂ a concursului va avea loc în data de 02.10.2015, ora 9,00, PROBA PRACTICĂ va avea loc în data de 07.10.2015, ora 12,00, iar INTERVIUL in data de 8.10.2015, ora 9,00, la sediul instituţiei .
ÎNSCRIEREA LA CONCURS :
Dosarele de concurs se depun în perioada 14.09.2015 – 25.09.2015, între orele 9,00-12,00 la secretariatul Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, cu sediul în localitatea Ploieşti. Persoana de contact: secretar şef Alexandru Roxana, telefon 0244/552251,e-mail: tsocolescu@yahoo.com.
Relaţii privind bibliografia, tematica de concurs şi înscrierea sunt afişate la sediul instituţiei din localitatea Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 328, judeţul Prahova şi pe site-ul oficial al Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, www.tnsoc.ro secţiunea Anunţuri.
Condiţii necesare pentru ocuparea postului:
-studii superioare economice, absolvite cu examen de licenţă;
-vechime în domeniul financiar-contabil de minim 10 ani, din care minim 5 ani într-o instituţie de învăţământ;
-cunoştinţe operare PC în vederea instalării şi utilizării aplicaţiilor de specialitate oficiale furnizate de către ministere sau alte autorităţi.
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
– Legea 500/2002 – Legea finantelor publice
– Legea 273/2006 – Legea privind finantele publice locale
– Legea 215/2001 – Legea administratiei publice locale
– OMFP 1917/1005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
– OMFP 1792/2002 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
– Legea 15/1994 – Legea privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
– OMEF 3471/2008 – pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporael aflate in patrimoniul institutiilor publice
– OMFP 923/2014 – Norme privind exercitarea controlului financiar preventiv si Codul specific de norme profesionale
– OMFP 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitati publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
– Ordin 3512/2008 – privind documentele financiar contabile
– OMFP 246/2005 – privind ordine de plata pentru trezorerie si foi de varsamant pentru trezorerie, modificat prin OMEF 1294/2007
– Legea 186/2014 – Legea bugetului de stat pentru 2015
– OMFP 96/2015 – Norme metodologice privind situatiile financiare ale institutiilor publice la 31 Decembrie 2014
– Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
– OUG 34/2006 – pentru atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
– Legea 571/2003 – privind Codul Fiscal
Acte necesare la dosar:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Diploma de studii, copie;
– Carnet de munca-copie şi adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
– Act de identitate şi certificat de naştere- copie;
– Certificat de căsătorie, după caz – copie;
– Adeverinţă medicală – care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – eliberată de către medicul de familie;
– Curriculum vitae;
– Cazier judiciar.
– Recomandare de la ultimul loc de munca
Copiile nelegalizate vor fi însoţite de actele originale, pentru certificarea conformităţii.