CODUL DE ETICĂ PENTRU ELEVII DIN COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU PLOIEŞTI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică pentru elevii din Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu Ploieşti (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza regulamentelor de ordine interioară, a practicii şi tradiţiei didactice şi cu concursul cadrelor didactice, având ca scop reglementarea tuturor situaţiilor în care elevii pot aduce prejudicii prestigiului, carierei şi sănătăţii cadrelor didactice dar şi instituţiei noastre şcolare.
 
(2) Codul este aplicabil tuturor elevilor din Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu Ploieşti, numit în continuare Colegiu.
 
(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de elev în Colegiu, indiferent de statutul deţinut.
 
Art. 2. – Codul funcţionează atât ca un contract moral pentru elevi, cât şi ca un sistem de standarde de conduită şcolară capabil să contribuie la creşterea prestigiului cadrelor didactice şi al instituţiei noastre şcolare.
 
Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului din Colegiu, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) autodisciplinarea elevilor, prin asumarea şi respectarea conţinutului acestui cod;
b) menţinerea unui grad înalt de civilizaţie şi disciplină a elevilor din Colegiu;
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
d) reducerea practicilor  de indisciplină şi imoralitate a elevilor ce pot apărea în mediul educaţional al Colegiului;
e) creşterea gradului de coeziune a elevilor;
f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii disciplinare şi morale a elevilor, aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
 
Art. 4.- Orice persoană din Colegiu care are statutul de elev are datoria morală, disciplinară şi şcolară de a cunoaşte şi de a respecta prevederile prezentului Cod.  

CAPITOLUL II
VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 6. – Populaţia şcolară din Colegiu trebuie să îşi desfăşoare activitatea şcolară în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, şi disciplinară;
c) integritate morală şi disciplinară;
d) respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
e) respectarea autonomiei personale;
f) onestitate şi corectitudine intelectuală şi morală;
g) respect şi toleranţă;
h) autoexigenţă în exercitarea propriului proces de învăţare;
i) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare şcolară;
j) implicarea în creşterea  calităţii activităţii şcolare şi a prestigiului Colegiului, precum şi a specialităţii/domeniului în care învaţă;
k)  respingerea conduitelor inadecvate ale colegilor elevi.
 
Art. 7. – În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu profesorii şi elevii, elevii de toate categoriile au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
 
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a colegilor lor elevi prin:
 
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,  asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale dintre elevi, inclusiv a celor  consensuale;
(2) Interzicerea şi denunţarea oricăror activităţi care generează corupţie de către elevi:
a) fraudarea, încurajarea, facilitarea fraudării examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii, etc.;
b) intermedierea,  traficul de influenţă şi a favoritismului în procesul de evaluare;
 
(3) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul sau în afara acestuia.
 
(4) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
 
Art.8.În relaţia cu părinţii/tutorii legali elevii vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) înştiinţarea întocmai şi la timp a părinţilor/tutorilor legali despre orice convocare, chemare, solicitare a şcolii şi cadrelor didactice pentru recunoaşterea, respectul şi susţinerea  rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi  accesibile;
c) disponibilitatea permanentă pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către instituţiile şcolare şi cadrele didactice;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă, prin prezentarea carnetului de note ca să fie semnat de aceştia că au luat la cunoştinţă despre notele luate;
e) respectarea confidenţialităţii şi a dreptului la intimitate individuală şi familială a elevilor şi profesorilor;
f) respectarea programărilor la expertiza psihopedagogică şi prezentarea la psihologul şcolar de fiecare dată când este cazul.
 
Art. 9. – Elevii vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile colegiale trebuie să se bazeze pe  respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b) orice membru  al colectivului şcolar va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;
c) orice membru al colectivului şcolar va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
d) încurajarea  diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea şcolară;
e) orice elev trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui elev sau membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);
f) elevii trebuie să permită accesul la  informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
i) respectul pentru renumele Colegiului şi al cadrelor didactice atunci când o există situaţie creată de către un membru al comunităţii educaţionale, de presă sau de către oricine altcineva din afara acesteia care afectează imaginea Colegiului, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc şi oricărei persoane membră a comunităţii educaţionale.
 
Art. 10. – În exercitarea activităţilor didactice şcolare şi extraşcolare, elevilor le sunt interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor, cadrelor didactice sau a altor persoane aflate în incinta Colegiului.
 
Art. 11. –  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, elevii vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către  instituţiile de stat în protejarea drepturilor cadrului didactic şi al copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a  cadrului didactic şi al copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să  conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a cadrelor didactice şi elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
 
 
CAPITOLUL III
RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI
 
Art. 12. – (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional al Colegiului şi care consideră în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică şcolară din partea unui elev, are dreptul de a sesiza Comisia de etică a Colegiului.
 
Art. 13. –  Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.
 
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor Comisiei de etică a Colegiului, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.
 
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor Codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor Comisiei de etică a Colegiului, aceasta din urmă poate iniţia măsuri în funcţie de gradul de încălcare a  prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere Regulamentului şcolar şi Regulamentului de ordine interioară.
 
(3) Aplicarea amenzilor este o măsură menită:
– să contribuie la conștientizarea şi responsabilizarea elevilor în vederea îmbunătăţirii disciplinei școlare;
–      să determine păstrarea curăţeniei şi a bunurilor din patrimoniul şcolii;
–      să ducă repararea stricăciunilor aduse de elevi patrimoniului şcolii;
–    să crească prestigiul instituţional al Colegiului, personalului acestuia şi al regulamentelor sale;
–     să aducă la respectarea de către elevi a proprietăţii de stat şi private, cu aplicabilitate socială şi în afara şcolii;
–      să ducă la crearea unor condiţii de învăţat mai bune decât cele actuale;
–   să crească securitatea elevilor în incinta Colegiului, prin plătirea unor agenți de pază suplimentari, în funcţie de fondurile atrase.
Abaterile vor fi sancționate cu următoarele amenzi care vor fi achitate de către susținătorii legali, iar suma va fi depusa în Contul Asociaţiei de Părinţi a Colegiului.
(4) Ca urmare, elevii care comit abateri de la conduita școlară, vor fi amendați după cum urmează:
 
–    Pentru atitudine obraznică faţă de profesori şi de ceilalți membri ai personalului (violenţă verbală – înjurături, jigniri, ameninţări, ş.a., violenţă fizică – lovire, îmbrâncire, jaf, ş.a.) – exmatricularea fără drept de reînscriere în altă unitate școlară.
–    Perturbarea activităților desfășurate în spațiul de învăţământ în funcţie de gravitatea faptei – exmatriculare, eliminare 5 zile, amenda 100-500 lei.
–    Agresarea fizică între elevi (bătaie, îmbrânceli, aruncarea ghiozdanului sau a hainelor, furtul obiectelor personale, deteriorarea caietului/elor) – eliminare 3-5 zile şi amendă în funcţie de gravitatea faptei până la 500 lei.
–    Agresarea verbală (înjurături, jigniri, ameninţări, ş.a.) – 200 lei.
–    Introducerea băuturilor alcoolice în şcoală – 200 lei.
–    Consumul băuturilor alcoolice – 500 lei.
–    Fumatul în școală şi în spațiul şcolii – 250 lei.
–    Posesiunea de ţigări, bricheta, chibrituri – 125 lei
–    Absenţa uniformei se pedepsește cu avertisment (la prima abatere), absenţe nemotivabile (la două abateri) şi amenda de 50 lei (la a treia abatere). Elevul fără uniformă are obligația de a fi prezent la ore.
–    Elevii de serviciu pe clasă vor anunța profesorul de serviciu despre modul în care au găsit curăţenie în clasa; fiecare colectiv va fi sancționat cu amenda de 50 lei, atunci când curăţenia nu este corespunzătoare.
–    Neîndeplinirea întocmai şi la timp a îndatoririlor de elev de serviciu se sancţionează cu amendă de 50 de lei
–    Deteriorarea mobilierului şi a materialului didactic (catedră, bănci, dulapul clasei, alte dulapuri, table, calculatoare şi orice alte dispozitive informatice, hărţi, ecrane de proiecţie, biblioteci, tablouri şi panouri expozitive, ş.a.) cât  şi a spațiului şcolii (zugrăveală, uşi, ferestre, ghivece de flori, pomi, garduri, bănci exterioare, alte amenajări)  se sancționează cu amenda corespunzătoare valorii prejudiciului adus + amenda de 500 lei.
–    Folosirea telefonului mobil în timpul orelor de curs şi practică – 50 lei.
 
(5)       Amenzile vor fi plătite în termen de 7 zile de la data consemnării abaterii, dacă amenzile sunt plătite în 24 ore, valoarea se reduce la jumătate, iar daca termenul de 7 zile este depășit, se aplică o penalitate de 10%. Elevii vor primi chitanță pentru amenzile primite. Toate amenzile vor fi însoțite de măsura disciplinara de scădere  a notei la purtare. Elevii care primesc una din sancțiunile menționate vor fi scoși în faţa careului şcolii şi vor fi puşi la panoul disciplinar al Colegiului la secţiunea Încălcări disciplinare şi sancţiuni. În cazul neachitării amenzii pentru folosirea telefonului mobil, în termen de 7 zile, acesta va fi ridicat doar de părintele elevului.
 
 
 
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 16. –  Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
 
Art. 17. – Prin prevederile prezentului Cod, activităţile Comisiei de etică a Colegiului nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor legale şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
 
Art. 18. – (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor  cadrelor didactice  în Consiliul Profesoral al Colegiului , în funcţie de necesităţi şi cazuri nou apărute, ori de câte ori este nevoie.
 
(2) Modificările la Cod se realizează de către Comisia de etică a Colegiului  şi sunt aprobate cu 50% plus 1 din voturile exprimate, cu condiţia ca numărul reprezentanţilor Consiliului Profesoral să fie cel puţin egal cu 2/3 din numărul total al membrilor.
 
(3) Modificările la Cod intră în vigoare imediat.
 
Art. 19. – Prezentul Cod se aprobă prin Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic Toma N. Socolescu Ploieşti.